Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ФОТОКОНЦЕПТ ООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Фотоконцепт“ООД, ЕИК175241758, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.Васил Левски 25, ет.1,ап.3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия store.photoconcept.bg наричана по-долу „Photoconcept Store ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:
1. Наименование на Доставчика: „Фотоконцепт“ООД
2. Седалище и адрес на управление:
гр. София, бул.Васил Левски 25, ет.1,ап.3
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби:
гр. София, бул.Васил Левски 25, ет.1,ап.3
4. Данни за кореспонденция:
гр. София, бул.Васил Левски 25, ет.1,ап.3
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 175241758
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 175241758


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  Photoconcept Store
Чл. 3. Photoconcept Store е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http: store.photoconcept.bg, на който се извършва търговия с авторски фотографски изображения (наричани за краткост Фотографии), чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата Фотографии, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на Фотографиите, предлагани от Photoconcept Store;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронния магазин Photoconcept Store с електронни средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в електронния магазин  Photoconcept Store;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика ФОТОКОНЦЕПТ ООД чрез интерфейса на страницата на store.photoconcept.bg, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на електронния магазин в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на Фотографията и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките, съгласно реда, определен в чл. 9 на настоящия Договор.
Чл. 6.  (1) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика- потвърждението на офертата.
(2) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на електронния магазин.
Чл. 7. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Photoconcept Store
Чл. 8. (1) За да използва електронния магазин Photoconcept Store Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си в регистрационната форма на сайта на Доставчика, както и с отправянето на запитване за поръчка на Фотография, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.
(5) За извършване на поръчка в сайта Ползвателят може да използва бърза поръчка, при която не се изисква регистрация и създаване на профил в електронния магазин.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) За да бъде сключен договорът, след като Потребителят избере от каталога на сайта Фотография, нейният размер и рамката, в която да бъде доставена, Потребителят отправя запитване до Доставчика, по един от следните начини:
- по електронна поща;
- по телефон;
- по факс;
-  чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на Photoconcept Store
(2) След получаването на запитването, Доставчика отправя предложение  до Потребителя с оферта за продажбата на избраната Фотография, по електронна поща на Потребителя. 
(3) Договорът се счита за сключен, в моментът в който Потребителят приеме и потвърди офертата, изпратена по реда на ал.2 от настоящия член. От този момент между Доставчика и Ползвателя възникват договорни взаимоотношения.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на всяка Фотография, заявени от Ползвателя, независимо че могат да бъдат заявени с едно запитване и последваща оферта.
(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба Фотографии.
(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените Фотографии се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена Фотография не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите Фотографии.
(4) Доставчикът предлага стоките чрез сайта само на физически и юридически лица, които нямат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Ползвателите декларират това обстоятелство преди сключването на договора. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Ползвателят декларира неверни обстоятелства по тази алинея.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и Фотографиите, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на Фотографиите или при тяхната доставка.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. (1) Доставчикът може да организира доставката и предаването на Фотографиите на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.
Чл. 14. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. В случай на липса на уведомление по този член, счита се че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 Фотографията се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 15. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 16. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.
(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин.
Чл. 17. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: store.photoconcept.bg

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес store.photoconcept.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя електронния магазин на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 22. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 24. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на електронния магазин Photoconcept Store и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронния магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в електронния магазин Photoconcept Store
Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 26. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин Photoconcept Store се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 27. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 29. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.03. 2017 г.